What do you know about impetigo?

Impetigo is mostly common in children ./ Net photo.
Impetigo is mostly common in children ./ Net photo.
Joan Mbabazi